Balıkesir Ticaret Platformu

Yükleniyor...
Balıkesir Ticaret Platformu


4 Mayıs 2021

Vergi İşlemlerinde Tebliğ ile İlgili Yeni Değişiklikler Neler?

Vergi İşlemlerinde Tebliğ ile İlgili Yeni Değişiklikler Neler?

KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı vergi mükellefiyeti bulunan alıcıları (alıcı VKN veya TCKN bilgisinin belge üzerinde yer alması durumunda) tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında mükellefleri bilgilendirmeler yapılmaya başlandı.

E-Belge uygulamalarına taraf olanların birbirlerine düzenlemiş oldukları e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgeleri için sistem üzerinden iptal işlemi gerçekleştirmeleri mümkün bulunduğu gibi harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Bu durumda harici yollarla yapılan itiraz işlemlerinin sistem üzerinden bildirilerek alıcı/satıcının onayına sunulması gerekmektedir. e-Arşiv Faturalar ve e-SMM belgeleri sistem üzerinden iptal/itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından gereklidir.

Özel entegratör kullanan e-fatura mükellefleri dahil olmak üzere e-belgelere (e-Arşiv fatura, e-SMM) yapılacak iptal ve itiraz taleplerinin alıcıya ulaştıktan sonraki sekiz (8) gün içerisinde yapılması gerektiğini, e-belgelere sistem haricinde (noter, taahhütlü mektup veya kep yoluyla) yapılacak itirazların da sisteme girilmesi gerektiğini hatırlatır, sistem üzerinden yapılacak iptal ve itirazların detayları ebelge.gib.gov.tr adresinden de alabilirsiniz.

E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN BİLDİRİLMESİ

Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.”

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır.

  • Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmakta,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.)'na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularından ilgili Kurum ile sözleşme imzalayanlara e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmekte,
  • Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanımına (GİB Portal Yöntemi)” yönelik kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re'sen tanımlanmasına,
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, GİB portalinden düzenlenme zorunluğu bulunan 5/30 bin üzeri faturaların, Başkanlık Sistemleri ile bu konuda entegrasyon yapabilen özel entegratör kuruluş sistemleri aracılığıyla da düzenlenebilmesi imkanı sağlanmakta,
  • E-Döviz alım-satım belgesi uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin kapsamına, banka vb. kuruluşlar da dahil edilmekte, Mali mühür üretim süreçlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yetkisi bulunan elektronik imza kuruluşlarının da dahil edilebilmesi düzenlemesi ile mevcut ESHS'lerden Mali Mühür üretim ve sunum süreçleri bakımından Başkanlığımızca belirlenen teknik gerekliliklere haiz ESHS'lerin de yetkilendirilmesine imkan sağlanmakta,
  • E-Belgelere ilişkin iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu haber Balıkesir Ticaret Platformuna ait olup www.balikesirticaretplatformu.com domaini kaynak olarak gösterilerek paylaşım yapılabilir.

#ebelge #e-devlet #maliye #vergi #fatura #evergi #yenitedbirler #ramazanayı #içişleribakanlığı #tamkapanma #duyuru #Gelecek #Future #Dünya #world #04Mayıs #2021 #sosyalmedya #türkiye #balikesir #MesafeniKoru #corona #sağlık #Korona #COVID19 #hayatevesığar #pandemi #COVID19 #EvindeKalTürkiyem

 Bu haber 99 kişi tarafından okundu.

DİĞER HABERLER